Εκπαιδευτικό υλικό των σχολείων

Το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται από τα σχολεία του δικτύου μας είναι διαθέσιμο στην κατηγορία Τα σχολεία μας, κάτω από κάθε σχολείο ξεχωριστά. Το χρήσιμο αυτό υλικό περιλαμβάνει τα λεπτομερή σχέδια δράσης που υλοποιήθηκαν, ερωτηματολόγια, συνοδευτικό υποστηρικτικό υλικά κ.α.