Ποιοι είμαστε

Το πρόγραμμα ‘Σχολεία για όλους – Συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία‘ αποτελεί ένα τριετές χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα στην Ελλάδα (ΕΕΑ Grants).

Το πρόγραμμα ‘Σχολεία για όλους‘ υποστηρίζεται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στην Ελλάδα, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Διαχειριστής του προγράμματος είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (European Wergeland Centre – EWC) και διαχειριστής επιχορήγησης είναι η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Crowe, σε συνεργασία με την οργάνωση HumanRights360.

Για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος έχει συσταθεί μία ομάδα επιμορφωτών, οι οποίοι βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με την ομάδα των έμπειρων εκπαιδευτών μας, την ομάδα διαχείρισης, καθώς και τον εξωτερικό αξιολογητή του προγράμματος. Κοινός μας στόχος αποτελεί η υποστήριξη των μελών των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προκειμένου να επιτευχθεί η καλλιέργεια ενός δημοκρατικού και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος στο εσωτερικό τους.

Η ομάδα των επιμορφωτών μας

Μία ομάδα έμπειρων επιμορφωτών, γεμάτοι ενθουσιασμό για προσφορά, ανυπομονεί να υποστηρίξει τα μέλη των σχολικών μονάδων, στις οποίες λειτουργούν τάξεις υποδοχής, προκειμένου να συμβάλλουν από κοινού στην καλλιέργεια μίας δημοκρατικής κουλτούρας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Η ομάδα υλοποίησης του προγράμματος

Πέρα από τη συνεισφορά των επιμορφωτών, πολύτιμη είναι και η συμβολή των έμπειρων εκπαιδευτών μας, οι οποίοι καλούνται να εκπαιδεύσουν και να καθοδηγήσουν τους επιμορφωτές μας για την επίτευξη του στόχου τους. Η υλοποίηση του προγράμματος επιτυγχάνεται με τη συνεργασία των εκπαιδευτών με την ομάδα διαχείρισης του προγράμματος, καθώς και τον εξωτερικό αξιολογητή αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες

Εταίροι του Προγράμματος και Φορέας Χρηματοδότησης

Για περισσότερες πληροφορίες