Καλές πρακτικές και τεχνογνωσία

Οι επικεφαλείς επιμορφωτές του «Σχολεία για Όλους» συνεισφέρουν με καλές πρακτικές αναφορικά με τη συμπερίληψη στο οικοσύστημα οργανισμών 

Η ΜΚΟ Αντιγόνη – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία διεξήγαγε συνέντευξη στην έμπειρη επιμορφώτρια του «Σχολεία για Όλους», Ηρώ Ποταμούση, στο πλαίσιο του προγράμματος Better Advocacy for Better Inclusion (BABI). Το ευρωπαϊκό έργο BABI (Erasmus+) υλοποιείται  από τους φορείς  Lunaria, Aντιγόνη, SOS Racisme και SOS Malta με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων προς Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ), ενώσεις μεταναστών, προσφύγων και πολιτών αλλοδαπής προέλευσης για τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης. Η Ηρώ Ποταμούση μοιράστηκε την πολύτιμη επαγγελματική της εμπειρία στο πεδίο, καλές πρακτικές από το πρόγραμμα «Μονόλογοι στο Αιγαίο»  και κυρίως από το έργο «Σχολεία Για Όλους».

Η έμπειρη επιμορφώτρια Γκέλη Αρώνη και ο επικεφαλής επιμορφωτής του «Σχολεία Για Όλους», Άγγελος Βαλλιανάτος, προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στην ερευνητική συνέντευξη του προγράμματος με τίτλο  ‘Include-EU’ στο οποίο είναι στρατηγικός εταίρος ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και χρηματοδοτείται από το Directorate General Migration and Home Affairs of the European Commission (DG HOME). Το πρόγραμμα Includ-EU στοχεύει στη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής κοινότητας χωρίς αποκλεισμούς, ενισχύοντας τη διακρατική ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία ​​και την Ισπανία. Οι επιμορφωτές κλήθηκαν να συνεισφέρουν στην αναζήτηση καλών πρακτικών στον τομέα  της εκπαίδευσης σύμφωνα με την εμπειρία που αποκόμισαν από το έργο «Σχολεία Για Όλους». Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων θεμάτων, ερωτήθηκαν για το σχεδιασμό του έργου, τους ρόλους και τη συνεισφορά των εμπλεκόμενων φορέων σε αυτό, καθώς και τις προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν λόγω της πανδημίας  Covid-19 και τις διαδικασίες αξιολόγησης των εφαρμοσμένων πρακτικών.