Γιώτα Γάτση

Η Γιώτα Γάτση εργάζεται ως εκπαιδευτικός στην τυπική εκπαίδευση στην Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια καθώς είναι απόφοιτος Γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας, με δυο μεταπτυχιακούς τίτλους σε θέματα ταυτότητας, διαπολιτισμικότητας, διδακτικών πολυγλωσσίας και γλωσσικών πολιτικών. Η διδακτορική διατριβή της που ολοκληρώθηκε προσφάτως εστιάζει στην πολυμεθοδολογική μελέτη (pluridisciplinary approach of educational practices) εκπαιδευτικών πρακτικών για την ενδυνάμωση της ταυτότητας των παιδιών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο. Τα κύρια ερευνητικά και συγγραφικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα ταυτότητας και πολυγλωσσίας ιδίως παιδιών με ποικίλά γλωσσικά και πολιτισμικά φορτία. Σε συνεργασία με το ΙΕΠ, το Υπουργείο Παιδείας και άλλους οργανισμούς και Πανεπιστήμια έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικά υλικά ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης παιδιών και εφήβων με πολλαπλές καταβολές. Στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση έχει εργαστεί με ασυνόδευτους ανηλίκους και πολύγλώσσα παιδιά και έχει επιμορφώσει εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης σε θέματα διαπολιτισμικότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διετέλεσε σύμβουλος εκπαίδευσης στο Διεθνή Οργανισμό της UNICEF (Non Formal Education Consultant) σε πολλούς δήμους της Θεσσαλίας και Β. Ελλάδας όπου συνέβαλε στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων για την συμπερίληψη (inclusion) των παιδιών με προσφυγική εμπειρία. Ιδιαίτερο πεδίο της η ίδρυση των γλωσσών καταγωγής των παιδιών προσφύγων στην Ελλάδα. Σήμερα συνεχίζει να ασχολείται με την διδασκαλία, συγγραφή και εκπαίδευση εκπαιδευτικών που ασχολούνται με παιδιά με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο.